Muğla Üniversitesi Kütüphaneleri Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL HÜKÜMLER


Amaç

Madde 1- Bu yönetmelik, Muğla Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile bağlı birim kütüphanelerinin tanımını, örgütlenmesini ve birimlerde çalışanların görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik Muğla Üniversitesi bünyesinde bulunan kütüphaneleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte özel isim niteliğinde kullanılan kelimelerin tam olarak anlamları aşağıdaki gibidir:

a. Üniversite: Muğla Üniversitesi,

b. Rektör: Muğla Üniversitesi Rektörü,

c. Daire Başkanlığı: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,

d. Merkez Kütüphane: Muğla Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan ve kütüphane hizmetlerinin örgütlenip yürütüldüğü kütüphane,

e. Birim Kütüphaneleri: Muğla Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullara ait kütüphaneler,

f. Materyal: Kütüphanelerde kitap, süreli yayın, tez, broşür, görsel-işitsel araç gereçler gibi, kullanılabilir her türlü malzeme.

İKİNCİ BÖLÜM


KURULUŞ

Madde 4- Üniversite kütüphaneleri, Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla; her türlü bilimsel materyali sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmak üzere kurulmuş kurumlardır. Üniversite kütüphaneleri bu amacı gerçekleştirmek üzere;

a.Gereken her türlü bilgi ve belgeyi sağlar,

b.Sağlanan bilgi ve belgeleri bütün araştırmacıların, Üniversite öğrencilerinin ve çalışanlarının kullanımına sunulacak şekilde düzenler,

c.Mevcut bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak amacıyla, her düzeydeki kullanıcıya kurum içinde ve dışında hizmet verir,

d. Üniversitelerin kütüphanecilik bölümleri öğrencilerinin zorunlu uygulama ve staj programlarının yürütülmesine yardımcı olur.

Kuruluş Şekli

Madde 5- Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin, Merkez Kütüphane çevresi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır. Merkez Kütüphaneye bağlı olmak ve teknik hizmetlere Merkez Kütüphaneden yürütülmek şartıyla, ana yerleşim alanı dışındaki diğer birimlerde birim kütüphaneleri kurulabilir. Bölümler ve daha alt düzeydeki birimler için ayrı ayrı kütüphaneler kurulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


YÖNETİM

Madde 6- Üniversitedeki kütüphane hizmetleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Daire Başkanlığı, başkanlığa bağlı Teknik Hizmetler ve Okuyucu Hizmetleri Bölümü Sorumluları ile Birim Kütüphane Sorumluları tarafından düzenlenir ve yürütülür. Bu Yönetmeliği 5 inci maddesi uyarınca kurulan kütüphaneler, Daire Başkanlığının genel koordinatörlüğü altında görev yaparlar. Organlar ve Bunların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7- Kütüphane hizmetleri bir gün aşağıdaki organlarca yürütülür:

a)Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,

1)Teknik Hizmetler Bölümü Sorumlusu

2)Okuyucu Hizmetleri Bölümü Sorumlusu,

b)Birim Kütüphaneleri Sorumluları.

Madde 8- Daire Başkanı’nın görev, yetki ve sorumlulukları:

a. 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesindeki görevleri yapmak,

b.Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yapmak,

c.Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek teknolojik yeniliklerin kütüphanelere girmesi için çalışmalar yapmak,

d.Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standartlaşmasını sağlamak ve denetimini yapmak,

e.Merkez ve birim kütüphanelerinin eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, bu amaçla mesleki kurslar açmak, eğitim programları düzenlemek,

f.Bibliyografya, tez kataloğu, süreli yayın kataloğu, v.b. yayınlar çıkararak bilimsel araştırmaları kolaylaştırmak,

g.Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri hakkında her yıl ayrıntılı bir faaliyet raporu hazırlayıp bunu Ocak ayı içinde Rektörlüğe sunmak,

h.Bu Yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.

Daire Başkanı, tüm hizmetlerinden dolayı Üniversite Genel Sekreterine karşı sorumludur.

Madde 9- Teknik Hizmetler Bölümü Sorumlusu tercihen kütüphanecilik eğitimi görmüş kişiler arasından atanır ve aşağıdaki görevleri yapar:

a. Üniversite eğitimi ve öğretimini destekleyecek, araştırmalara yardımcı olacak her türlü materyali sağlamak,

b.Kütüphaneye sağlanan materyalleri belirlenen sistemlere göre düzenlemek,

c. Kütüphane materyallerinin onarımını ve ciltleme işlerini yapmak.

Teknik Hizmetler Bölümü, Daire Başkanlığına bağlıdır ve tüm hizmetlerinden dolayı Daire Başkanına karşı sorumludur.

Madde 10- Okuyucu Hizmetleri Bölümü Sorumlusu tercihen kütüphanecilik eğitimi görmüş kişiler arasından atanır ve aşağıdaki görevleri yapar:

a.Kütüphane koleksiyonunda okuyucunun yararlanmasını sağlamak amacıyla; kütüphanelerin ve bilgi kaynaklarının tanıtımı, okuyucu eğitimi, bibliyografik tarama ve enformasyon faaliyetlerinde bulunmak,

b. Kütüphane koleksiyonun kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak ve denetlemek,

c.Kütüphaneler arası kaynak alış verişinde bulunarak işbirliği sağlamak.

Okuyucu Hizmetleri Bölümü, Daire Başkanlığına bağlıdır ve tüm hizmetlerinden dolayı Daire Başkanına karşı sorumludur.

Madde 11- Birim kütüphaneleri sorumluları tercihen kütüphanecilik eğitimi görmüş kişiler arasından atanırlar ve bölüm sorumlularının yetki ve sorumluluğuna sahip olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:

a.Kütüphanelerinde verilecek hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürütmek,

b.Her yıl Aralık ayı içinde hazırlayacağı faaliyet raporunu Daire Başkanlığına sunmak,

c.Kütüphanelerince ihtiyaç duyulan araç gereç ve diğer her türlü kütüphane materyalini Daire Başkanına bildirmek,

d.Bu Yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.

Birim kütüphaneleri ilgili dekanlık veya enstitü / yüksekokul müdürlüklerine bağlıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

Madde 12- Kütüphane hizmetleri " Teknik Hizmetler " ve " Okuyucu Hizmetleri " olmak üzere iki grup halinde düzenlenir ve bölüm sorumluların koordinatörlüğünde yürütülür.

Teknik hizmetler

Madde 13- Teknik Hizmetler, bütün kütüphane materyalinin seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilinceye kadar yapılan işlerin tamamadır. Teknik Hizmetleri oluşturan servisler şunlardır:

a.Materyal Sağlama Servisi: Üniversite eğitim ve öğretimi destekleyecek ve araştırmalarda yardımcı olacak nitelikteki materyali satın alma, bağış ve değişim yollarıyla temin eden servistir. Üniversite kütüphanesine bağış ve değişim yoluyla materyal sağlanmasında kütüphanenin kuruluş amaçları göz önünde tutulur. Üniversitenin eğitim- öğretim ve araştırma çalışmalarına yardımcı olmayan yayınlar ile müracaat kaynağı niteliği taşımayan yayınlar kütüphane koleksiyonuna dâhil edilmez. Bu tür yayınlar, kütüphaneler arası mübadele işlemlerinde kullanılabilir veya bağış yapılabilir. Üniversite yayın bağışıyla ilgili olarak, koleksiyonun ayrı bir yerde hizmete sunulması gibi, kütüphanelerde uygulanan sisteme uymayan özel istek ve şartlar kabul edilmez.

b.Kataloğu ve Sınıflandırma Servisi: Bu servis, kütüphanelere sağlanan kitap ve diğer materyali, belirlenen sistemlere göre düzenleyerek okuyucuların yararlanmasına sunar.

c.Süreli Yayınlar Servisi: Üniversite eğitim-öğretimini destekleyecek, araştırmalarda yardımcı olacak süreli yayın koleksiyonunu oluşturmak ve geliştirmek üzere bunları seçerek, satın alma, bağış ve değişim yoluyla temin eden ve belli bir düzen içinde kullanıma sunan servistir. Ciltleme ve Onarım Servisi: Bilgi kaynaklarının onarım ve ciltlenmesi işlemlerinin yapıldığı servistir.

a, b, c bentlerinde sayılan işlerin tamamı uzman kütüphaneciler tarafından gerçekleştirilir.

Okuyucu Hizmetleri

Madde 14- Okuyucu Hizmetleri, bilgi kaynaklarından ve kütüphanelerde okuyucuların en verimli bir şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir. Okuyucu Hizmetlerini oluşturan servisler şunlardır:

a.Müracaat Servisi: Kütüphane koleksiyonunun ve kullanımının, Üniversite içinde ve dışında okuyucuya tanıtımını sağlayan servistir. Bu servis, kütüphane materyalinin kullanımına yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlemek, bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan yayınları okuyucuya duyurmak ve enformasyon hizmetlerini yürütmekle görevlidir.

b.Ödünç Verme Servisi: Kütüphane koleksiyonun, Kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak, denetlemek; Kütüphaneler arası ( gerekirse yurt dışından ) kaynak alış verişinde bulunmak ve kütüphane materyali ile ilgili fotokopi işlerini yapmakla görevli olan servistir.

BEŞİNCİ BÖLÜM


KÜTÜPHANELERDEN YARARLANMA

Madde 15- Kütüphanelerden Üniversite mensupları ve dışarıdan gelen araştırmacılar yararlanabilirler. Kütüphaneler Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak, diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencilerin yararlanmasına açıktır. Ancak diğer üniversitelerin öğretim elemanları, kütüphane materyalini, kendi kütüphaneleri aracılığıyla ödünç alabilirler.

Ödünç Verme Esasları

Madde 16- Madde 18’de belirtilenler dışındaki, kitap ve materyalin ödünç verilmesine ilişkin esaslar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.

a.Ödünç verme hizmetlerinden yaralanmak isteyen öğretim elemanları, öğrenciler ve idari personel kütüphane kurallarına uyacaklarına dair taahhütname doldurmak suretiyle kütüphaneye üye olurlar.

b. Öğretim elemanları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri en çok (10) on kitap, lisans ve ön lisans öğrencileri ile idari personel ise en çok (5) beş kitap ödünç alabilir.

c.Kitaplar, öğretim elemanları, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine bir (1) ay süre ile, lisans ve ön lisans öğrencileri ile idari personele ise onbeş (15) gün süre ile ödünç verilir.

d.Okuyucular ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap ve diğer materyali ödünç alamazlar.

e.Okuyucu başvurduğu takdirde, başka istekli yok ise, ödünç alınan materyalin süresi tekrar uzatılabilir.

f.Gerektiğinde materyal, ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan geriye istenebilir.

g.Okuyucular, başka okuyucuda bulunan kitapları ayırta bilirler. Ayırtılan kitap duyurudan itibaren (7) yedi gün içinde alınmazsa ayırtma işlemi iptal olur.

h.Başkasına ait kimlik ve kütüphane kartı ile ödünç kitap alınmaz. Herhangi bir nedenle Üniversiteden ayrılacak olan üye, kütüphane kartını iade etmek zorundadır.

Ödünç Alma Yükümlülükleri

Madde 17- Kütüphane materyalini ödünç alan kişi, bunları özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında bu Yönetmelik ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Ödünç Verilmeyecek Kitap ve Diğer Materyaller

Madde 18- Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya ödünç verilemez:

a.Müracaat eserleri, (sözlük, ansiklopedi, indeks, vb.) dergiler,

b.Basılı olmayan lisans ve lisansüstü tezler,

c.Yazma ve nadir basma eserler,

d.Atlas, harita, slayt ve her türlü görsel – işitsel malzemeler,

e.Ayırtılmış kitaplar,

f.Müzik notaları, koleksiyon parçaları sanatsal materyaller,

g.Bağlı kütüphanelerin önerileri üzerine, Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkartılmasında sakınca bulunan diğer materyaller.

b, c, f bentlerinde belirtilen materyallerin çoğaltılmasına izin verilemez. Okuyucular bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler.

Gününde İade Edilmeyen Kitap ve Diğer Materyal

Madde 19- Ödünç aldığı kitap veya diğer materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen ve süresini uzatmayan kişiye başkaca hiçbir işleme gerek görülmeksizin, süre bitimini izleyen günden itibaren geçen her gün için para cezası uygulanır. Yıl içinde uygulanacak günlük para ceza miktarı, her yıl Değer Takdir komisyonunun önerisi ile Rektör tarafından belirlenir. Kendisine gecikme cezası uygulamasına başlanmış olan bir kişiye ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk ettirilen ceza tutarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyal ödünç verilmez. Gecikme cezası uygulanan gün sayısının (2) iki haftayı aşması halinde, kütüphane yöneticileri gecikme cezasını uygulamaya devam etmekte ya da o kitap veya materyal hakkında kaybedilmiş gibi işlem yapmakta serbesttir. Üniversite öğretim elemanlarına ve idari personele ait ödenmeyen para cezaları aylıklarından kesilir. Diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve araştırmacıları hakkında, ilgili üniversitelerin rektörlükleri aracılığı ile aynı hükümler uygulanır.

Ödünç Alınan Kitap ve Materyalin Yıpratılması ve Kaybı

Madde 20- Ödünç alınan kitap ve materyalin yıpratılması veya kaybedilmesi durumunda:

a.Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan aynen temin ettirilmeye çalışır.

b.Bunun mümkün olmadığının belgelenmesi durumunda, materyalin Değer Takdir Komisyonunca belirlenen değeri ödettirilir. Ayrıca tahakkuk eden gecikme cezası alınır.

c.Materyal kaybından veya yıpranmasından dolayı tahsil edilecek bedel Muğla Üniversitesi Gelir Bütçesine irat kaydedilir.

ALTINCI BÖLÜM


DEĞER TAKDİR KOMİSYONU

Madde 21- Değer Takdir Komisyonu, Daire Başkanı başkanlığında, Okuyucu Hizmetleri Bölümü Sorumlusu ve Ayniyat Saymanından oluşur. Bu komisyon, okuyucuların kaybettikleri veya kullanılmayacak duruma getirdikleri kitap ve diğer materyalin değerini, günün piyasa değerini göz önüne alarak takdir eder ve bu değerin Üniversite Gelir Bütçesine aktarılması konusunda çalışmalar yapar. Kütüphanelere bağış yoluyla gelen ve fiyatı belli olmayan materyalin değerini demirbaş kayıtlarına geçmek üzere tespit eder. Değer Takdir Komisyonu, kayıp veya kullanılmayacak durumda olan kitap ve diğer materyalin değerinin tesbitinde piyasa araştırması yapar, basılmış bütün yayınların fiyatları dahil her türlü bilgiyi içeren Books in Print, Serials Directory ve yayınevleri kataloglarını inceler; bu materyallerin hacmi, cilt bedeli, kağıt kalitesi, ulaşım masrafları, paranın zaman içerisinde değer kaybı, antika ve sanatsal değerleri, nadir eser olup olmadığı gibi hususları göz önünde bulundurarak değer belirlemesi yapar. Değer Takdir Komisyonunun kararı İta amirinin onayına sunulur.

YEDİNCİ BÖLÜM


KÜTÜPHANELERDEN İLİŞİK KESME

Madde 22- üniversiteden ayrılmak isteyen veya yurt dışına çıkmak durumunda olan öğretim elemanı, idari personel ve öğrencilerin kurumdan ayrılmadan önce kütüphanelerle ilişiklerinin olmadığına dair belge almaları gerekir. Her eğitim-öğretim yarıyılı kayıt dönemi öncesi Merkez Kütüphane, ödünç alınan materyali süresi içinde iade etmeyen öğrencilerin listesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderir. Bu öğrencilerin Merkez Kütüphaneye karşı yükümlülüklerini yerine getirdiklerin belgelemedikleri sürece yarıyıl kayıtları yapılmaz ve Üniversite kimlik kartları verilemez. Kütüphanelerle ilişiği olan öğrencilere yatay geçiş ve ilişik kesme belgeleri verilmez. Ders kaydı yaptırılacak öğrencilerin ise, varsa sadece birim kütüphaneleriyle ilişiklerinin olmadığına dair belge almaları gerekir. Bu işlemler Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ve Personel Daire Başkanlığının işbirliği ile yürütülür.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER


Yürürlük

Madde 23- bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24- bu Yönetmelik hükümlerini, Muğla Üniversitesi Rektörü yürütür.